Audyt energetyczny i certyfikacja

Audyt energetyczny budynku Śląsk

Celem audytu energetycznego jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań i określenie ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Audyt energetyczny stwierdza, które modernizacje są opłacalne w danym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy :

 • inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
 • stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
 • ocenę opłacalności każdej z metod,
 • wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.
W rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji :

KOSZT MODERNIZACJI + ZYSK ENERGII CIEPLNEJ + CZAS ZWROTU KOSZTÓW MODERNIZACJI
=
OPŁACALNOŚĆ RODZAJU MODERNIZACJI

Audyt energetyczny dostarcza podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Śląsk

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Określa wartości energii pierwotnej, końcowej i użytkowej wyrażone w kWh/m2/rok dla danego budynku lub mieszkania.

Budynki, które muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej :

 • budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi,
 • budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 ( Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu. ),
 • budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku ( np. wymiana okien, docieplenie ścian itp. ),
 • lokal mieszkalny,
 • lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową ( tj. wynajmowany lokal w kamienicy ).

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej :

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynki kultu religijnego,
 • budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
 • budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
 • budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2,
 • tzw. lofty.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie daje informacji o opłacalności danego rodzaju modernizacji.