Projektowanie

Zajmujemy się projektowaniem obiektów budowlanych w zakresie :

– budownictwa mieszkaniowego,
– budownictwa usługowego,
– budownictwa przemysłowego,
– budownictwa wodno – inżynieryjnego i melioracyjnego.

Wykonujemy projekty budowlane oraz projekty wykonawcze w następujących branżach :

– architektoniczna,
– konstrukcyjna,
– instalacyjna : wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji, energii elektrycznej,
– sieci : wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji, energii elektrycznej,
– budownictwo wodno – inżynieryjne i melioracyjne.

Proces projektowania przebiega wg poniższych punktów :

1. Ustalenie zakresu inwestycji.
2. Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.
3. Pozyskanie niezbędnych dokumentów :
– mapa zasadnicza,
– mapa orientacyjna,
– wypis i wyrys z rejestru gruntów,
– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
oraz uzgodnień z stronami postępowania inwestycyjnego :
określenie możliwości przyłączy do istniejącej sieci :
– wodociągowej,
– elektrycznej,
– kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacji deszczowej,
– gazowej,
– ciepłowniczej.
4. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( dla wybranych inwestycji ).
5. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ( dla wybranych inwestycji ).
6. Opracowanie operatu wodnoprawnego ( dla wybranych inwestycji ).
7. Opracowanie projektu budowlanego i technicznego w branżach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
8. Na życzenie klienta wykonujemy również projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem nakładczym i inwestorskim.